STATUT
SIEMIATYCKIEGO OŚRODKA KULTURY

przyjęty Uchwałą Nr VII/51/92 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 28.10.1992 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Siemiatyckiego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach, zmieniony Uchwałą Nr XXIII/141/2000 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28.12.2000 r. w sprawie zmiany Statutu Siemiatyckiego Ośrodka Kultury, zmieniony Uchwałą Nr XXIX/167/01 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 10.10.2001 r. w sprawie zmiany Statutu Siemiatyckiego Ośrodka Kultury (Dz.U. Wojewodztwa Podlaskiego z 2001 r. Nr 54 poz. 927), zmieniony Uchwałą Nr IX/57/03 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 18.06.2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Siemiatyckiego Ośrodka Kultury (Dz.U. Województwa Podlaskiego z 2003 r. Nr 63 poz. 1306), zmieniony Uchwałą Nr XVI/78/08 Rady Miasta Siemiatycze z 2 kwietnia 2008 r. (Dz.U. Województwa Podlaskiego z 2008 r. Nr 101 poz 1009), zmieniony Uchwałą Nr XIV/75/11 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 września 2011 r. (Dz.U. Województwa Podlaskiego z 2011 r. Nr 256 poz. 304)

(tekst ujednolicony)


Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba

§ 1

Siemiatycki Ośrodek Kultury w Siemiatyczach, zwany dalej SOK, jest gminną instytucją kultury działającą na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z poźn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

§ 2

Terenem działania SOK jest obszar Miasta Siemiatycze.

§ 3

Siedzibą SOK jest Miasto Siemiatycze.

§4

Organizatorem Siemiatyckiego Ośrodka Kultury jest Miasto Siemiatycze.

Rozdział II
Zakres działalności

Do podstawowych zadań SOK należy:

 1. edukacja i wychowanie przez sztukę,
 2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 3. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego,
 4. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych  społeczeństwa,
 5. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr Kultury,
 6. edukacja osób starszych, w tym prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 
§ 6

Realizując podstawowe zadania SOK:

 1. organizuje kursy językowe, komputerowe i inne,
 2. prowadzi merytoryczną opiekę i pomoc zespołom amatorskiego ruchu artystycznego na terenie Miasta Siemiatycze w formie konsultacji doboru repertuaru, instruktażu itp.,
 3. organizuje prezentacje dorobku artystycznego, a ramach organizowanych przeglądow, konkursów, festiwali i innych imprez,
 4. prowadzi działalność oświatową poprzez popularyzację wiedzy o sztuce, regionie i świecie współczesnym,
 5. prowadzi szeroką działalność środowiskową poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym i rozrywkowym,
 6. prowadzi kino oraz Muzeum Regionalne.

 
§ 7

SOK może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska w tym także prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód w całości będzie przeznaczany na realizację celów statutowych i pokrywanie bieżącej działalności, polegającą w szczególności na:

 1. wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe,
 2. prowadzeniu galerii zajmującej się sprzedażą dzieł sztuki,
 3. prowadzeniu małej gastronomii,
 4. skreślony

 
§ 8

Działalność gospodarcza SOK prowadzona jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie o działalności gospodarczej.

§ 9

SOK współpracuje ściśle ze społecznym ruchem kulturalnym, a w szczególności: Towarzystwem Przyjaciół Siemiatycz, szkołami podstawowymi i średnimi, stowarzyszeniami i organizacjami oraz instytucjami w zakresie kształcenia artystycznego i upowszechniania różnych dziedzin sztuki.

Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze

§ 10

SOK zarządza Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 11

 1. Dyrektora SOK powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Siemiatycze.
 2. Powołanie Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta Siemiatycze na podstawie ramowego regulaminu określonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 3. Bezpośrednim przełożonym Dyrektora SOK jest Burmistrz Miasta.

 
§12

Dyrektor zarządza SOK przy pomocy Głównego Księgowego.

§ 13

Organizację wewnętrzną SOK określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Siemiatycze.

Rozdział IV
Majątek i finanse, sposoby uzyskiwania środków

§ 14

SOK prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

§ 15

skreślony

§ 16

Działalność SOK jest finansowana z następujących źródeł:

 1. wpływów z działalności statutowej i gospodarczej,
 2. dotacji z budżetu miasta,
 3. darowizn, spadków, zapisów,
 4. kredytów bankowych,
 5. odsetek z lokat bankowych,
 6. innych dozwolonych prawem.

Źródłami środków finansowych mogą być także, w określonych przez prawo przypadkach, dotacje z budżetu państwa.

§ 17

 1. Do reprezentowania SOK na zewnątrz oraz do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych uprawniony jest samodzielnie Dyrektor.
 2. Do składania oświadczeń w imieniu SOK, w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. Dyrektora i Głównego Księgowego.

 
§ 18

Podstawą gospodarki finansowej SOK jest plan działalności z zachowaniem dotacji z budżetu Miasta zatwierdzony przez dyrektora zawierający plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów, konserwacji i środków trwałych oraz plan inwestycji.

§ 19

SOK posiada osobowość prawną.

§ 20

skreślony

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 21

Zmiany statutu mogą być przeprowadzane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 22

Połączenie, podział lub likwidacja SOK nastąpić może wyłącznie w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 23

SOK używa pieczęci podłużnej o treści: Siemiatycki Ośrodek Kultury 17-300 Siemiatycze ul. Legionów Piłsudskiego 1, tel. 85 655-25-54.