OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Siemiatycki Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Siemiatyckiego Ośrodka Kultury dostępnej pod adresem www.sok.siemiatycze.eu.

Data publikacji serwisu internetowego: 2020-10-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-10-10

Stan dostępności cyfrowej

Serwis internetowy jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Część treści nietekstowych, które zostały dodane przed wejściem w życie ustawy, nie posiada tekstowych alternatyw.  Podmiot publiczny będzie dążyć do zlikwidowania wyżej wymienionych niezgodności niezwłocznie, przy uwzględnieniu warunków organizacyjno-technicznych.

Ze względu na dużą liczbę podstron serwisu oraz znajdujących się tam materiałów, może zdarzyć się sytuacja, że obrazy nie posiadają tekstów alternatywnych.

Może się zdarzyć, że elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie/karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym.

Na stronie można używać skrótów klawiaturowych. Możliwość nawigacji za pomocą klawiatury będzie systematycznie dopracowywana.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono 2020-10-10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-02-22

Przeprowadzono samoocenę dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (narzędzie dostępne pod adresem internetowym http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w  93,30 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Pawłem Niewiarowskim, Instruktorem do spraw promocji w Siemiatyckim Ośrodku Kultury, ul. Legionów Piłsudskiego 1, 17-300 Siemiatycze, e-mail sok@siemiatycze.eu, kontakt telefoniczny pod numerem . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji w szczególności poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanych możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl