SIEMIATYCZE RÓŻNORODNE - XVI Konkurs plastyczny im. Stefana Feista 2023

SIEMIATYCZE RÓŻNORODNE - XVI Konkurs plastyczny im. Stefana Feista 2023

Opublikowano: 2023-09-28

 

SIEMIATYCZE RÓŻNORODNE

Regulamin XVI Konkursu plastycznego i wystawy im. Stefana Feista

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z siemiatyckich szkół, pracujących samodzielnie lub pod opieką nauczycieli, instruktorów.

 1. ORGANIZATOR:

Siemiatycki Ośrodek Kultury

 1. CELE KONKURSU:
 • Zwrócenie uwagi dzieci, młodzieży i dorosłych na pejzaż Siemiatycz, w którym występują zabytki i nowe budownictwo, kamienice i blokowiska, zabudowa miejska i wiejska, a także łąki, pola i lasy.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej naszym miastem.
 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży z Siemiatycz oraz dorosłych.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

Technika:

 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką rzeźbiarską, rysunkową, malarską, graficzną oraz mieszaną, z wyjątkiem collage`u z nietrwałych materiałów, takich jak np. ziarna zbóż przyklejone do plasteliny.

Format: max. 100 cm x 70 cm.

Każda praca powinna posiadać (na odwrotnej stronie) metryczkę - czytelną informację według wzoru:

 1. Imię i nazwisko autora pracy
 2. Wiek
 3. Imię i nazwisko nauczyciela/instruktora oraz adres i telefon szkoły/placówki
 4. Adres zamieszkania i telefon autora pracy (w przypadku zgłoszenia indywidualnego)
 1. UCZESTNICY KONKURSU I WYSTAWY:
 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z siemiatyckich szkół, pracujących samodzielnie lub pod opieką nauczycieli, instruktorów. Prace konkursowe zostaną ocenione
  w następujących grupach wiekowych:

I grupa – od 7 do 10 lat (kl. I-IV)

II grupa – do lat 14 (kl. V-VIII)

III grupa – do lat 18

Prace mogą być wykonane tylko indywidualnie. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

 • W wystawie, oprócz dziecięcych prac konkursowych, będą prezentowane także prace autorów dorosłych, amatorów i profesjonalistów, których zachęcamy do złożenia do trzech prac w dowolnym formacie.
 1. TERMINARZ:
  • Prace prosimy dostarczyć do 6 listopada 2023 r. na adres:

Siemiatycki Ośrodek Kultury
ul. Legionów Piłsudskiego 1
17-300 Siemiatycze

 • Jury powołane przez Siemiatycki Ośrodek Kultury wyłoni najlepsze prace, za główne kryterium oceny przyjmując poziom artystyczny oraz indywidualność twórczą. O wyróżnieniach osoby/szkoły zostaną powiadomione telefonicznie do 17 listopada 2023 r. Wyróżnieni uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.
 • Swoją nagrodę przyzna siemiatycki oddział NSZZ Solidarność.
 • Rozdanie nagród nastąpi 23 listopada 2023 r. o godz. 16.30 podczas otwarcia wystawy w Galerii Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Zaszkolnej 1.
 1. UWAGI KOŃCOWE:
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania imion i nazwisk uczestników oraz reprodukowania prac konkursowych na potrzeby niniejszego konkursu bez wypłacania honorariów autorskich.
 • Prace zrolowane/zniszczone w transporcie nie będą klasyfikowane.
 • Prace można odbierać po zamknięciu wystawy pokonkursowej, tj. do końca stycznia 2024 r.
 • Czytelnie wypełnioną metryczkę należy nakleić na odwrocie każdej pracy:
 Rodo i regulamin do pobania - Kliknij Tu